FORENINGENS VEDTÆGTER


Havneforeningens generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i april måned.

1.
Navn og adresse:
Foreningens navn er Hornbæk Havneforening med adresse i Hornbæk.

2.
Formål:
Foreningens formål er at støtte Hornbæk Havn og eventuelt i samarbejde med andre foreninger at søge miljøet i havnen samt områderne ved havnen bevaret, idet foreningen også kan fremkomme med forslag til forbedringer. Endvidere kan foreningen udøve oplysende virksomhed, afholde fiskekonkurrencer og fælles sejlads, samt medvirke til bevarelse af smakkejoller.

3.
Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for foreningens formål, som er fyldt atten år og er godkendt af bestyrelsen. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. I tilknytning til Hornbæk Havneforening kan oprettes en ungdomsafdeling for unge under 26 år.

4.
Kontingent:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal være betalt den 1.februar hvert år. Der betales forud. Hvis kontingentet ikke er indbetalt pr. 1. marts fører dette automatisk til udmeldelse af foreningen. Bestyrelsen fastlægger procedurer for opkrævning og rykkere. Det påhviler medlemmet at holde bestyrelsen ajour med ændring af adresse, evt. mailadresse og telefonnummer. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med virkning fra udgangen af kalenderår.


Bestyrelsens aktuelle procedure for kontingentopkrævning m.m.:

- Der opkræves kontingent for medlemmer 1 gang om året Enten kontant den sidste søndag i januar eller pr. netbank eller MobilePay indtil den 1.februar.

- Den sendes én rykker ud umiddelbart efter 1.februar og hvis der ikke er indbetalt kontingent senest 1. marts er medlemmet automatisk udmeldt og kan ikke deltage i Generalforsamlingen og medlemsarrangementer.

- Ønsker et udmeldt medlem at blive medlem igen, skal der betales for hele det år genindmeldelsen sker - Det registreres på vores medlemsoplysninger om hvornår indmeldelse og udmeldelse er sket. Oplysningen skal blandt andet bruges ifm. lokaleleje. Indmeldelsesblanketterne skal udfyldes rigtigt og tydeligt. Mailadresse skal påføres.

- Kontingentet følger kalenderåret. Ved indmeldelse i årets 6 første måneder betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent. (Dette gælder dog ikke for udmeldte der ønsker genoptagelse).


5.
Bestyrelsen:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år. Der afgår skiftevis tre og fire medlemmer årligt. Når bestyrelsen er valgt, skal den konstituere sig inden en måned med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og kasserer bør ikke afgå på samme tid. I formandens forfald træder næstformanden i hans sted. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen skriftligt stiller forlangende til formanden herom. Der føres protokol over de væsentligste punkter i forhandlingerne, som underskrives af de tilstedeværende.

6.
Økonomiske forhold:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren opkræver kontingentet og fører årsregnskabet dokumenteret med bilag ud fra á jour medlemslister. Foreningens pengebeholdning skal indestå på bankkonto. Kasserer og Formand har adgang til foreningens konti.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af Formanden og Kassereren i forening. Bestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen for regnskab og budget. Regnskabet revideres af de på Generalforsamlingen valgte revisorer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

7.
Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i april måned og indvarsles senest fjorten dage forud med fremsendelse til medlemmerne af dagsorden samt revideret regnskab og forslag til fastsættelse af kontingent. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede denne. Formand og kasserer aflægger beretning og revideret regnskab til godkendelse. Der foretages valg af to suppleanter til bestyrelsen samt to revisorer, der alle vælges for ét år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, undtaget de tilfælde, hvor der er foreslået lovændringer. Der kræves da, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden fjorten dage, og den er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

8.
Ekstraordinær Generalforsamling:
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der indsendes skriftlig anmodning derom, underskrevet af mindst én tredjedel af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med otte dages varsel og skal finde sted senest fjorten dage efter anmodningens modtagelse.

9.
Afstemning:
Afstemninger på såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget. Anmodning om skriftlig afstemning skal følges. Valg til bestyrelse afgøres efter begrebet simpelt relativt flertal. I tilfælde af, at der opstilles flere kandidater, end der er brug for, udleveres der stemmesedler til alle stemmeberettigede. Der må på stemmesedlen højst skrives et antal navne svarende til det antal kandidater, der skal bruges til bestyrelsen. Afgivelse af stemme ved fuldmagt kan ikke finde sted.

10.
Foreningens ophævelse:
Ophævelse af foreningen kan kun ske, når det vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Ved ophævelse af foreningen overgår eventuelle ejendele til Hornbæk Havn.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hornbæk, fredag den 7.5. 1976.

Lovene korrigeret på ekstraordinær generalforsamling den 24.4 1979.
Lovene korrigeret på generalforsamling den 28.4 1982.
Lovene korrigeret på ekstraordinær generalforsamling den 30.04 1998.

Lovene korrigeret på ekstraordinær generalforsamling den 24.04.2018