Generalforsamling 25 april 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/ Finn Svendsen
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Søren Selck
4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen for 2 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år
7. Eventuelt

1) Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusiv bestyrelsen 47 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.

2) Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte foreningens aktiviteter i 2016: 40 års jubilæumsfest, Havnerens, Sct. Hans, Havnefest, udflugt til Værftsmuseet, Sildens Dag, Bankospil, Julefrokost, åbent 1. + 2. Juledag og Nytårs Dag, fiskekonkurrencer, fredagskøkkener, Takkemiddag for barvagter, Julemarked, arrangementer med Mini Tolverne,

Finn opfordrede medlemmer der kunne have lyst til at være kok på et fredagskøkken, eller som har nogle nye menuforslag, om at henvende sig til bestyrelsesmedlem Leif Jensen, som er tovholder på fredagskøkkenerne.

Der er pt. 296 medlemmer. Men desværre også 73 medlemmer i restance. Finn sluttede af med en stor tak til Karl Mortensen, som efter 25 år i bestyrelsen havde valgt ikke at genopstille. En særlig tak til Karl for det store arbejde og engagement i forbindelse med smakkerne.

På spørgsmål om restancerne svarede Finn, at vi kontakter dem, der ikke har betalt kontingent for 2017. Med hensyn til fiskekonkurrencerne vil Finn undersøge om det er muligt at hyre en fiskekutter til en fiskekonkurrence. Grete Heisel takkede Havneforeningen for det gode samarbejde og den gæstfrihed man havde vist Mini Tolverne, og gav udtryk for tilfredshed med informationer via mail.

3) Regnskabet var i år ikke sendt ud sammen med indkaldelsen som kutyme ellers er, men var i stedet delt ud på bordene. Søren Selck gennemgik regnskabet. Enkelte spørgsmål blev stillet. Bl.a. omkring afskrivning/ udgifter til Smakkejollerne. Fordelingsnøglen i forbindelse med Havnefesten og posteringer vedrørende fjernvarmen. Søren forklarede foreningens rykkersystem: 2 års restance og så er man ”ude”.

Palle Westergaard mente at røde tal kan være tegn på at der er aktivitet i foreningen og efterlyste nye tiltag. Finn fremlagde et forslag fra bestyrelsen om at støtte vedligeholdelse af Skurbyen (Havnens skure) med ca. 25.000 i 2017, Forslaget blev godt modtaget. Grete Heisel foreslog at stramme op omkring restancer.

- Foreningen gav en lille en!

4) Kontingent for 2018 er kr. 300,-

5) Der var ingen indkomne skriftlige forslag

6) Karl Mortensen og Tove Jensen ønskede ikke genvalg.

 • Line Bech Helbo, Søren Selck, Leif Jensen og Urban Bräuner blev valgt til bestyrelsen for to år.
 • Tommy Andersen og Frits Janum blev valgt som suppleanter for et år.
 • Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge genvalgt som revisorer for et år.

7) Palle Westergaard foreslog at man fremover har Røgelauget / røgeovnen med som et punkt på generalforsamlingens dagsorden. Jytte Berthelsen forslog at Havneforeningens bestyrelse til næste generalforsamling udarbejder et forslag til vedtægtsændring hvori de nye regler for restanter indgår. Susann Søgaard og Palle Westergaard foreslog et ølsmagningsarrangement afholdt i Havneforeningen i stedet for turen til Refsvindinges Bryggeri, som blev for dyr. Julian Isherwood foreslog at Bådeklubben og Havneforeningen afholder en ølsmagningsaften i fællesskab. Finn får navn og nummer på en kontakt fra Susann og vender tilbage.

Ref.: Linda

Generalforsamling 26 april 2016

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning v/ Finn Svendsen

3 Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Søren Selck

4 Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 250,-

5 Indkomne forslag

6 Valg til bestyrelsen for 2 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år

7 Eventuelt

1 Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusiv bestyrelsen 34 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

2 Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte de arrangementer der havde været i årets løb og den omfattende vandskade i klubhuset, som tog ca. 1 1⁄2 måned at udbedre. o Jacob nævnte at Silden havde medvirket i filmen ”Den danske Pige”. o Referatet lægges ud på hjemmesiden.

3 Foreningens kasserer Søren Selck udleverede det reviderede regnskab og gennemgik det. Prisstigninger, vandskade, manglende indtægter ved udlejning af klubhus og mindre indtægt ved Havnefesten er årsagerne til de røde tal. Vi fik kr. 80.000 fra Codan Forsikring. Reparationer for kr. 124, 970,-. Der var en del spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. - Foreningen gav en lille en!

4 Medlemmerne foreslog en stigning på kr. 50,- i kontingentet således kontingentet for 2017 bliver kr. 300,-. Forslaget blev vedtaget med 3⁄4 stemmer. Forslag fremme om at de flere kontingentpenge skulle gå til fx gulvvarme eller vedligeholdelse af smakkerne.

5 Der var ingen indkomne skriftlige forslag

6 Alle der var på valg, og som ønskede genvalg, blev valgt / genvalgt.

7    o o o o o o o o Stine, Linda og Finn blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen. Leif og Urban blev genvalgt som suppleanter for 1 år til bestyrelsen Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge genvalgt som revisorer for 1 år. Susann foreslog rygeforbud om søndagen mellem 10 og 12 aht børn / børnebørn. Der var ikke stemning for forslaget blandt de fremmødte. Flere medlemmer opfordrede bestyrelsen til at benytte mail ved udsendelse af meddelelser til foreningens medlemmer og medlemmerne skal så huske at melde ny mailadresse. Mobil Pay og SMS blev også forslået som gode løsninger på betaling og udsendelser af meddelelser. Linda er ved at samle mailadresser ind fra medlemmerne, men mangler stadig en del, så husk at maile jeres adresse til Linda. (se forårsprogram) Jytte B.: Husk at gøre medlemmerne opmærksomme på kontingentforhøjelsen i 2017. Morten W. foreslog at man søgte Kulturudvalget i Helsingør Kommune om tilskud til smakkerne. Jytte B. foreslog at man søgte nogle fonde. Finn understregede at der ikke kan blive tale om salg af Smakkerne, da det er en del af foreningens formålsparagraf og er skrevet ind i klubbens vedtægter. Der var ros til den nye HHF vimpel, som nu kan købes i baren for kr. 75,- . Forslag fremme om at gæsterne til jubilæet hver især donerer et beløb til brug til fjernvarme eller smakker i jubilæumsgave. Pengene samles ind i en lille kasse. Palle W. henstillede til at det ikke fremover kræver et minimumsantal til de arrangementer / udflugter Havneforeningen afholder, for at kunne gennemføre dem. Formanden takkede for god ro og orden og gav en øl og en sandwich på foreningens vegne. Ref.: Linda

Generalforsamling 28 april 2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 250,-
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen for 2 år / 1 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år
 7. Eventuelt
 1. Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusiv bestyrelsen 47 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.08.
 1. Konstitueret formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte de arrangementer der havde været i årets løb.
 • Palle W. efterlyste regnskab og nyt fra røgelauget.
 • Susanne Bech efterlyste retningslinjer for hvem der kunne blive barvagt.

Begge spørgsmål tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Foreningens kasserer Tove Jensen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen.
 • Jacob Strøyberg spurgte ind til udgifter på Smakkerne og ”genkendte” Toves udgifter omkring Smakkerne.
 • Claus Bottelet og Tove tager en snak vedr. regnskabet omkring Havnefesten, da Claus mente at der var sket en fejl.

- Foreningen gav en lille en!

 1. Kontingentet for 2016 er uændret kr. 250,-
 1. Der var ingen indkomne skriftlige forslag
 1. Alle der var på valg, og som ønskede genvalg, blev valgt / genvalgt.
 • Tove, Line, Karl, og Søren blev valgt /genvalgt til bestyrelsen.
 • Leif og Urban blev valgt som suppleanter
 • Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev valgt som revisorer.
 • Claus Bottelet takkede foreningen for opbakningen til Havnefesten og efterlyste samtidig flere hjælpere.
 • Jacob fortalte om smakkeaktiviteterne i 2014 og hvad der er planlagt for 2015.
 • Linda orienterede om det kommende røgekursus.
 • Jytte takkede Jan og Finn for deres indsats som formænd.
 • Bjarne Drews efterlyste en løsning på de, ind i mellem, varme øl – tages op i bestyrelsen.
 • Susann foreslog rygeforbud om søndagen mellem 10 og 12 aht mad og evt. børn / børnebørn. Bestyrelsen tager det op på et af de førstkommende bestyrelsesmøder.

Formanden takkede for god ro og orden og gav en ”omgang” på foreningens vegne.

Ref.: Linda