Generalforsamling 30 april 2019 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/ Finn Svendsen
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Peter Bonne Rasmussen
 4. Fastsættelse af kontingent for 2020.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen for 2 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år
 7. Eventuelt

1) Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusive bestyrelsen 50 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10.

2) Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte foreningens mange aktiviteter i 2018. En stor tak til Tommy for det store arbejde med at male klubhuset udvendigt. Der er sat lyddæmpende plader op indendørs, som flere medlemmer har giver udtryk for har hjulpet meget på akustikken. Havneforeningen har investeret i 2 nye foldetelte.
Havneforeningen indfører betalingsservice ved indbetaling af kontingent 2020. Bestyrelsen hjælper og vejleder de medlemmer som har brug for det. Der henstilles til at betale til tiden ved netbank og mobilepay.
Der vil fremover blive strammet op omkring tilmelding og deltagelse ifm. arrangementer. Dette af hensyn til indkøb og logistik.
Familien Bertelsen overtager Glennies opgaver til Havnefesten – Bertel er ”styrmand” på pladsen. Der er stadig brug for ”hænder” til Havnefesten. Jytte B. opfordrede til at man tager sine store børn / børnebørn over 13 år med til at hjælpe. Havnefesten gav i 2018 kr. 47.000 til hver af de fire foreninger.
Bestyrelsen vil i det kommende år vurdere om barpriserne i Havneforeningen har brug for en justering. Der er pt 270 medlemmer.

3) Kasserer Peter Bonne Rasmussen fremlagde foreningens reviderede regnskab for 2018. Regnskabet udviste et overskud på kr. 2.703 og en formue på kr. 164.277. Spørgsmål fra medlemmerne vedr. opdeling af småanskaffelser / vedligeholdelse – en bedre opdeling af regnskabet – fordeling af varekøb / varesalg. Stigning af gebyr, som skyldes mobilepay transaktioner. Der var et ønske om investering i et nyt musikanlæg. Regnskabet godkendt med applaus.

- Foreningen gav en lille en!

4) Kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-. Vedtaget

5) Skriftligt forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring foreslås i formålsparagraffen for Hornbæk Havneforening: I § 2 tilføjes efter “smakkejolle”: ...og røgning på Hornbæk Havn.
Formålet er, at der bliver en formel forbindelse mellem Røgelauget og Havneforeningen. Hidtil er der kun henvisning til Havneforeningen i Røgelaugets vedtægter. Ændringen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling i Hornbæk Havneforening for at blive en del af Hornbæk Havneforenings vedtægter, men træder i praksis i kraft med øjeblikkelig virkning. Forslaget blev vedtaget.

Skriftligt forslag fra Helle Bach, Tove Jensen og Ditte Godby:
Forslag i forbindelse med afholdelse af fredagskøkken eller arrangementer med begrænset antal.
1* Tilmelding ved personligt fremmøde eller et medlem kan max skrive 4 medlemmer på listen.
2* Da bordbestilling bør være ens for alle, foreslår vi ingen bordbestilling.
Bestyrelsen fik mandat til at finde en ordentlig og holdbar løsning på tilmelding og bordreservation til fredagskøkkenet fremover.

6) Søren Selck ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.

*Line Bech Helbo, Leif Jensen, Urban Bräuner og Tommy Andersen blev valgt til bestyrelsen for to år.

*Frits Janum og Jan Jensen blev valgt som suppleanter for et år.

*Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge valgt som revisorer for et år.

7) Grethe foreslog en kritisk revisor. Claus mente ikke det var nødvendigt i så lille en forening. Tove foreslår at der ikke er adgang for gæster til arrangementer med stor ”tiltrækningskraft”. Bestyrelsen tager det op. Tove foreslår et ølkort for på den måde at undgå alle småpengene, Bestyrelsen har haft det oppe og mener ikke det er helt så ukompliceret med et ølkort. Musikken til fredagskøkken var begejstret for de nye akustikplader – aldrig har musikken lydt så godt!

Finn sluttede af med en stor tak til Søren Selck, som havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Ref.: Linda

Generalforsamling 24 april 2018 kl. 19:00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning v/ Finn Svendsen
3) Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Søren Selck
4) Fastsættelse af kontingent for 2019. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-
5) Røgeovnen v/ Søren Selck
6) Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer. Se bilag 1.
7) Forslag fra bestyrelsen vedr. justering af barpriserne på øl og vand
8) Indkomne forslag. Forslag skal ligge i klubhusets postkasse senest otte dage før generalforsamlingen.
9) Valg til bestyrelse
10) Eventuelt

1) Palle Westergaard blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2) Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet opfordrede medlemmerne til at bruge netbank / bankkonto. Foreningen vil også oprette betalingsservice. Der er kun muligt fremover at indbetale kontant én dag om året, og det er ikke muligt i løbet af året ellers at betale sit kontingent kontant. Der er pt. 300 medlemmer – 23 nye og 28 udmeldt / gået bort. Der er pt. 47 medlemmer i restance, som efter de nye vedtægter vil modtage én rykker og derefter blive slettet. Barpriser og priser på smørrebrød justeres af bestyrelsen i løbet af året.

Foreningens aktiviteter i 2017:
Fiskekonkurrencer, hvor det ville være ønskeligt med et bedre fremmøde.
Forårsrengøring i- og udenfor Havneforeningen, Sct. Hans, Havnefest, Ølsmagning, Sildens Dag, Bankospil, Jul i Skurbyen, Julefrokost, åbent 1. + 2. Juledag, Nytårs Dag og Nytårs aften, fem Fredagskøkkener, Takkemiddag for barvagter, Julemarked, arrangementer med Mini Tolverne. Der har været klaget over hjemmesidens overskuelighed. Igen i år bevilger Havneforeningen op til kr. 25.000,- til vedligeholdelse af Havnens skure i skurbyen, når 2017 puljen er opbrugt. Kirsten Westergaard foreslog at Havneforeningen oprettede mobilepay med selvstændigt nummer. Bestyrelsen tager det op på et af de førstkommende møder. Da Fiskehuset ikke ønsker at sponsorere sild til Sildens Dag fremover, foreslår Palle Westergaard at de medlemmer, der fanger sild fryser dem ned, så vi har et ”lager” til Sildens Dag.

3) Søren Selck fremlagde foreningens regnskab 2017. Det ser bedre ud end det foregående år. Baren gav kr. 20.000,- mere i overskud. Havnefesten noget mindre end 2016. Pt. er indestående i bank kr. 166.000,-
Grethe Heisel efterlyste fremover et mere gennemskueligt regnskab. Jens Jeske ville gerne vide hvad Havneforeningens husleje er. Det undersøger kassereren. Steen Nilsson undrede sig over at arrangementerne kun gav et overskud på kr. 2000,-. Palle Westergaard spurgte om hvorfor der var forskel på leje og eje skure når det handlede om tilskud til vedligeholdelse, da man må formode at når Havnen tilbagekøber skurene kun kan være interesseret i, at de er vedligeholdte.

4) Kontingent for 2019 er uændret kr. 300,-. Der var dog forslag fra Jens Jeske om at nedsætte kontingentet til kr. 250,- med den begrundelse at en forening som vores ikke har til formål at ”samle til bunke”. Pengene skal udelukkende tilfalde medlemmerne og mener, at der skal være et specifikt formål med en kontingentforhøjelse. Formanden Finn Svendsen forklarede at vi skal forvente flere større investeringer i nærmeste fremtid, bl.a. nyt tagpap, nyt barskab og lyddæmpning af klublokalet. Der blev stemt om hvorvidt kontingentet skulle nedsættes til kr. 250,- eller forblive på kr. 300,-. Seks stemte for en nedsættelse og resten af de fremmødte stemte for uændret kontingent.

5) Administrator af røgeovnen, Søren Selck, fremlagde beretning om benyttelse og økonomi vedrørende røgeovnen. Det koster ikke Havnens foreninger noget at benytte ovnen. Kr. 50,- for medlemmer. Den har været benyttet ca. 50 gange i 2017. Der er pt. Kr. 4950,- i kassen. Der er indkøbt nye pinde. Uret på ovnen er en gave (kr. 2000,-) fra Havneforeningen. Kalenderen sættes fremover op i udhængsskabet af Søren Selck. Røgeovnen skal fremover på hjemmesiden. Vedtægterne hænges op i Havneforeningen.. Vedtægterne er ændret 2 – 3 gange. Der er 10 nøgler ude. Nøgleindehaveren kan låne sin nøgle ud til andre, hvis han skønner at vedkommende ”passer” på ovnen. Det er Havnens ovn. Det er Havneforeningen der administrerer den.
Grethe Heisel efterlyser noget struktur og organisation i røgelauget.

6) Urban Bräuner fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som der var fuld opbakning om, men som ikke kunne vedtages, da halvdelen af medlemmerne ikke var til stede. Forslaget bliver behandlet på den allerede indkaldte ekstraordinære, som blev afholdt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling - se referat derfra.

7) Bestyrelsen ønskede ikke af fremsætte et konkret forslag om prisstigninger, men varslede at justerer barpriser og smørrebrødspriser i løbet af året. Jeske ønskede derfor ikke sit forslag til afstemning.
Karen Westergaard oplyste at der ofte er både pålæg og smørrebrød til overs. Bestyrelsen tager det op på et kommende bestyrelsesmøde.

8) Gunnar Birnum fremsatte forslag om ændring af åbningstiden om lørdagen til kl. 11.00 – 15.00. Bestyrelsen anbefaler forslaget, som blev behandlet under punkt 10 pga. en procedurefejl. Forslaget er vedtaget og træder i kraft den 5. maj 2018.

9) Finn Svendsen, Peter Bonne Rasmussen og Linda Duus blev valgt til bestyrelsen for to år.
Tommy Andersen og Frits Janum blev begge genvalgt som suppleanter for et år.

Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge genvalgt som revisorer for et år.

10) Kirsten Westergaard gjorde opmærksom på de nye persondataregler, som træder i kraft den 1. maj 2018, og som vi i Havneforeningen skal være meget opmærksomme på. Tages op i bestyrelsen.

Der deltog 38 medlemmer i generalforsamlingen, som sluttede kl. 20.35

Ref.: Linda

Ekstraordinær Generalforsamling 24 april 2018 kl. 20:40

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Vedtægtsændringer i henhold til bilag 1

1) Palle Westergaard blev valgt til dirigent.

2) Urban Bräuner fremlagde kort bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. På baggrund af et spørgsmål blev det slået fast, at der kan indkaldes til generalforsamling m.m. på mail, pr. brev eller ved omdeling. Palle Westergaard foreslog, at man i punkt 3 i vedtægterne ændrer optagelsen til 26 år, da man så kan oprette en ungdomsafdeling som er tilskudsberettiget. Forslag om ungdomskontingent tages op på et bestyrelsesmøde.

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget i deres helhed incl. Palles ændringsforslag, og trådte i kraft med øjeblikkelig virkning.

Der deltog 38 medlemmer tilstede og den ekstraordinære generalforsamlingen varede i fem minutter.

Ref.: Linda

Generalforsamling 24 april 2018 kl. 19:00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning v/ Finn Svendsen
3) Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Søren Selck
4) Fastsættelse af kontingent for 2019. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-
5) Røgeovnen v/ Søren Selck
6) Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer. Se bilag 1.
7) Forslag fra bestyrelsen vedr. justering af barpriserne på øl og vand
8) Indkomne forslag. Forslag skal ligge i klubhusets postkasse senest otte dage før generalforsamlingen.
9) Valg til bestyrelse
10) Eventuelt

1) Palle Westergaard blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2) Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet opfordrede medlemmerne til at bruge netbank / bankkonto. Foreningen vil også oprette betalingsservice. Der er kun muligt fremover at indbetale kontant én dag om året, og det er ikke muligt i løbet af året ellers at betale sit kontingent kontant. Der er pt. 300 medlemmer – 23 nye og 28 udmeldt / gået bort. Der er pt. 47 medlemmer i restance, som efter de nye vedtægter vil modtage én rykker og derefter blive slettet. Barpriser og priser på smørrebrød justeres af bestyrelsen i løbet af året.

Foreningens aktiviteter i 2017:
Fiskekonkurrencer, hvor det ville være ønskeligt med et bedre fremmøde.
Forårsrengøring i- og udenfor Havneforeningen, Sct. Hans, Havnefest, Ølsmagning, Sildens Dag, Bankospil, Jul i Skurbyen, Julefrokost, åbent 1. + 2. Juledag, Nytårs Dag og Nytårs aften, fem Fredagskøkkener, Takkemiddag for barvagter, Julemarked, arrangementer med Mini Tolverne. Der har været klaget over hjemmesidens overskuelighed. Igen i år bevilger Havneforeningen op til kr. 25.000,- til vedligeholdelse af Havnens skure i skurbyen, når 2017 puljen er opbrugt. Kirsten Westergaard foreslog at Havneforeningen oprettede mobilepay med selvstændigt nummer. Bestyrelsen tager det op på et af de førstkommende møder. Da Fiskehuset ikke ønsker at sponsorere sild til Sildens Dag fremover, foreslår Palle Westergaard at de medlemmer, der fanger sild fryser dem ned, så vi har et ”lager” til Sildens Dag.

3) Søren Selck fremlagde foreningens regnskab 2017. Det ser bedre ud end det foregående år. Baren gav kr. 20.000,- mere i overskud. Havnefesten noget mindre end 2016. Pt. er indestående i bank kr. 166.000,-
Grethe Heisel efterlyste fremover et mere gennemskueligt regnskab. Jens Jeske ville gerne vide hvad Havneforeningens husleje er. Det undersøger kassereren. Steen Nilsson undrede sig over at arrangementerne kun gav et overskud på kr. 2000,-. Palle Westergaard spurgte om hvorfor der var forskel på leje og eje skure når det handlede om tilskud til vedligeholdelse, da man må formode at når Havnen tilbagekøber skurene kun kan være interesseret i, at de er vedligeholdte.

4) Kontingent for 2019 er uændret kr. 300,-. Der var dog forslag fra Jens Jeske om at nedsætte kontingentet til kr. 250,- med den begrundelse at en forening som vores ikke har til formål at ”samle til bunke”. Pengene skal udelukkende tilfalde medlemmerne og mener, at der skal være et specifikt formål med en kontingentforhøjelse. Formanden Finn Svendsen forklarede at vi skal forvente flere større investeringer i nærmeste fremtid, bl.a. nyt tagpap, nyt barskab og lyddæmpning af klublokalet. Der blev stemt om hvorvidt kontingentet skulle nedsættes til kr. 250,- eller forblive på kr. 300,-. Seks stemte for en nedsættelse og resten af de fremmødte stemte for uændret kontingent.

5) Administrator af røgeovnen, Søren Selck, fremlagde beretning om benyttelse og økonomi vedrørende røgeovnen. Det koster ikke Havnens foreninger noget at benytte ovnen. Kr. 50,- for medlemmer. Den har været benyttet ca. 50 gange i 2017. Der er pt. Kr. 4950,- i kassen. Der er indkøbt nye pinde. Uret på ovnen er en gave (kr. 2000,-) fra Havneforeningen. Kalenderen sættes fremover op i udhængsskabet af Søren Selck. Røgeovnen skal fremover på hjemmesiden. Vedtægterne hænges op i Havneforeningen.. Vedtægterne er ændret 2 – 3 gange. Der er 10 nøgler ude. Nøgleindehaveren kan låne sin nøgle ud til andre, hvis han skønner at vedkommende ”passer” på ovnen. Det er Havnens ovn. Det er Havneforeningen der administrerer den.
Grethe Heisel efterlyser noget struktur og organisation i røgelauget.

6) Urban Bräuner fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som der var fuld opbakning om, men som ikke kunne vedtages, da halvdelen af medlemmerne ikke var til stede. Forslaget bliver behandlet på den allerede indkaldte ekstraordinære, som blev afholdt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling - se referat derfra.

7) Bestyrelsen ønskede ikke af fremsætte et konkret forslag om prisstigninger, men varslede at justerer barpriser og smørrebrødspriser i løbet af året. Jeske ønskede derfor ikke sit forslag til afstemning.
Karen Westergaard oplyste at der ofte er både pålæg og smørrebrød til overs. Bestyrelsen tager det op på et kommende bestyrelsesmøde.

8) Gunnar Birnum fremsatte forslag om ændring af åbningstiden om lørdagen til kl. 11.00 – 15.00. Bestyrelsen anbefaler forslaget, som blev behandlet under punkt 10 pga. en procedurefejl. Forslaget er vedtaget og træder i kraft den 5. maj 2018.

9) Finn Svendsen, Peter Bonne Rasmussen og Linda Duus blev valgt til bestyrelsen for to år.
Tommy Andersen og Frits Janum blev begge genvalgt som suppleanter for et år.

Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge genvalgt som revisorer for et år.

10) Kirsten Westergaard gjorde opmærksom på de nye persondataregler, som træder i kraft den 1. maj 2018, og som vi i Havneforeningen skal være meget opmærksomme på. Tages op i bestyrelsen.

Der deltog 38 medlemmer i generalforsamlingen, som sluttede kl. 20.35

Ref.: Linda

Generalforsamling 25 april 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/ Finn Svendsen
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Søren Selck
4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen for 2 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år
7. Eventuelt

1) Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusiv bestyrelsen 47 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.

2) Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte foreningens aktiviteter i 2016: 40 års jubilæumsfest, Havnerens, Sct. Hans, Havnefest, udflugt til Værftsmuseet, Sildens Dag, Bankospil, Julefrokost, åbent 1. + 2. Juledag og Nytårs Dag, fiskekonkurrencer, fredagskøkkener, Takkemiddag for barvagter, Julemarked, arrangementer med Mini Tolverne,

Finn opfordrede medlemmer der kunne have lyst til at være kok på et fredagskøkken, eller som har nogle nye menuforslag, om at henvende sig til bestyrelsesmedlem Leif Jensen, som er tovholder på fredagskøkkenerne.

Der er pt. 296 medlemmer. Men desværre også 73 medlemmer i restance. Finn sluttede af med en stor tak til Karl Mortensen, som efter 25 år i bestyrelsen havde valgt ikke at genopstille. En særlig tak til Karl for det store arbejde og engagement i forbindelse med smakkerne.

På spørgsmål om restancerne svarede Finn, at vi kontakter dem, der ikke har betalt kontingent for 2017. Med hensyn til fiskekonkurrencerne vil Finn undersøge om det er muligt at hyre en fiskekutter til en fiskekonkurrence. Grete Heisel takkede Havneforeningen for det gode samarbejde og den gæstfrihed man havde vist Mini Tolverne, og gav udtryk for tilfredshed med informationer via mail.

3) Regnskabet var i år ikke sendt ud sammen med indkaldelsen som kutyme ellers er, men var i stedet delt ud på bordene. Søren Selck gennemgik regnskabet. Enkelte spørgsmål blev stillet. Bl.a. omkring afskrivning/ udgifter til Smakkejollerne. Fordelingsnøglen i forbindelse med Havnefesten og posteringer vedrørende fjernvarmen. Søren forklarede foreningens rykkersystem: 2 års restance og så er man ”ude”.

Palle Westergaard mente at røde tal kan være tegn på at der er aktivitet i foreningen og efterlyste nye tiltag. Finn fremlagde et forslag fra bestyrelsen om at støtte vedligeholdelse af Skurbyen (Havnens skure) med ca. 25.000 i 2017, Forslaget blev godt modtaget. Grete Heisel foreslog at stramme op omkring restancer.

- Foreningen gav en lille en!

4) Kontingent for 2018 er kr. 300,-

5) Der var ingen indkomne skriftlige forslag

6) Karl Mortensen og Tove Jensen ønskede ikke genvalg.

 • Line Bech Helbo, Søren Selck, Leif Jensen og Urban Bräuner blev valgt til bestyrelsen for to år.
 • Tommy Andersen og Frits Janum blev valgt som suppleanter for et år.
 • Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge genvalgt som revisorer for et år.

7) Palle Westergaard foreslog at man fremover har Røgelauget / røgeovnen med som et punkt på generalforsamlingens dagsorden. Jytte Berthelsen forslog at Havneforeningens bestyrelse til næste generalforsamling udarbejder et forslag til vedtægtsændring hvori de nye regler for restanter indgår. Susann Søgaard og Palle Westergaard foreslog et ølsmagningsarrangement afholdt i Havneforeningen i stedet for turen til Refsvindinges Bryggeri, som blev for dyr. Julian Isherwood foreslog at Bådeklubben og Havneforeningen afholder en ølsmagningsaften i fællesskab. Finn får navn og nummer på en kontakt fra Susann og vender tilbage.

Ref.: Linda

Generalforsamling 26 april 2016

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning v/ Finn Svendsen

3 Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ kasserer Søren Selck

4 Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 250,-

5 Indkomne forslag

6 Valg til bestyrelsen for 2 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år

7 Eventuelt

1 Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusiv bestyrelsen 34 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

2 Formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte de arrangementer der havde været i årets løb og den omfattende vandskade i klubhuset, som tog ca. 1 1⁄2 måned at udbedre. o Jacob nævnte at Silden havde medvirket i filmen ”Den danske Pige”. o Referatet lægges ud på hjemmesiden.

3 Foreningens kasserer Søren Selck udleverede det reviderede regnskab og gennemgik det. Prisstigninger, vandskade, manglende indtægter ved udlejning af klubhus og mindre indtægt ved Havnefesten er årsagerne til de røde tal. Vi fik kr. 80.000 fra Codan Forsikring. Reparationer for kr. 124, 970,-. Der var en del spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. - Foreningen gav en lille en!

4 Medlemmerne foreslog en stigning på kr. 50,- i kontingentet således kontingentet for 2017 bliver kr. 300,-. Forslaget blev vedtaget med 3⁄4 stemmer. Forslag fremme om at de flere kontingentpenge skulle gå til fx gulvvarme eller vedligeholdelse af smakkerne.

5 Der var ingen indkomne skriftlige forslag

6 Alle der var på valg, og som ønskede genvalg, blev valgt / genvalgt.

7    o o o o o o o o Stine, Linda og Finn blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen. Leif og Urban blev genvalgt som suppleanter for 1 år til bestyrelsen Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev begge genvalgt som revisorer for 1 år. Susann foreslog rygeforbud om søndagen mellem 10 og 12 aht børn / børnebørn. Der var ikke stemning for forslaget blandt de fremmødte. Flere medlemmer opfordrede bestyrelsen til at benytte mail ved udsendelse af meddelelser til foreningens medlemmer og medlemmerne skal så huske at melde ny mailadresse. Mobil Pay og SMS blev også forslået som gode løsninger på betaling og udsendelser af meddelelser. Linda er ved at samle mailadresser ind fra medlemmerne, men mangler stadig en del, så husk at maile jeres adresse til Linda. (se forårsprogram) Jytte B.: Husk at gøre medlemmerne opmærksomme på kontingentforhøjelsen i 2017. Morten W. foreslog at man søgte Kulturudvalget i Helsingør Kommune om tilskud til smakkerne. Jytte B. foreslog at man søgte nogle fonde. Finn understregede at der ikke kan blive tale om salg af Smakkerne, da det er en del af foreningens formålsparagraf og er skrevet ind i klubbens vedtægter. Der var ros til den nye HHF vimpel, som nu kan købes i baren for kr. 75,- . Forslag fremme om at gæsterne til jubilæet hver især donerer et beløb til brug til fjernvarme eller smakker i jubilæumsgave. Pengene samles ind i en lille kasse. Palle W. henstillede til at det ikke fremover kræver et minimumsantal til de arrangementer / udflugter Havneforeningen afholder, for at kunne gennemføre dem. Formanden takkede for god ro og orden og gav en øl og en sandwich på foreningens vegne. Ref.: Linda

Generalforsamling 28 april 2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 250,-
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen for 2 år / 1 år – suppleanter 1 år – revisorer 1 år
 7. Eventuelt
 1. Palle Westergaard blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var inklusiv bestyrelsen 47 medlemmer tilstede. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.08.
 1. Konstitueret formand Finn Svendsen fremlagde sin beretning hvori han blandt andet omtalte de arrangementer der havde været i årets løb.
 • Palle W. efterlyste regnskab og nyt fra røgelauget.
 • Susanne Bech efterlyste retningslinjer for hvem der kunne blive barvagt.

Begge spørgsmål tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Foreningens kasserer Tove Jensen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen.
 • Jacob Strøyberg spurgte ind til udgifter på Smakkerne og ”genkendte” Toves udgifter omkring Smakkerne.
 • Claus Bottelet og Tove tager en snak vedr. regnskabet omkring Havnefesten, da Claus mente at der var sket en fejl.

- Foreningen gav en lille en!

 1. Kontingentet for 2016 er uændret kr. 250,-
 1. Der var ingen indkomne skriftlige forslag
 1. Alle der var på valg, og som ønskede genvalg, blev valgt / genvalgt.
 • Tove, Line, Karl, og Søren blev valgt /genvalgt til bestyrelsen.
 • Leif og Urban blev valgt som suppleanter
 • Torben Fritzbøger og Ulrich H. Moritzen blev valgt som revisorer.
 • Claus Bottelet takkede foreningen for opbakningen til Havnefesten og efterlyste samtidig flere hjælpere.
 • Jacob fortalte om smakkeaktiviteterne i 2014 og hvad der er planlagt for 2015.
 • Linda orienterede om det kommende røgekursus.
 • Jytte takkede Jan og Finn for deres indsats som formænd.
 • Bjarne Drews efterlyste en løsning på de, ind i mellem, varme øl – tages op i bestyrelsen.
 • Susann foreslog rygeforbud om søndagen mellem 10 og 12 aht mad og evt. børn / børnebørn. Bestyrelsen tager det op på et af de førstkommende bestyrelsesmøder.

Formanden takkede for god ro og orden og gav en ”omgang” på foreningens vegne.

Ref.: Linda